Klauzula informacyjna

Swierzowa Polska, dn. 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest firma:

Coffee Serwis Marek Kenar, Świerzowa Polska, ul. Polna 19, 38-457 Zręcin,  NIP 6841425528.

 

2. W jaki sposób zbieramy Pani/Pana* dane osobowe

 • Dane przekazują Państwo sami, na przykład zawierając ustną umową na zakup bądź sprzedaż dóbr i usług lub też podpisując umowę. Dane zbierane są również podczas przekazywania informacji osobiście, telefonicznie czy też za pomocą innych środków komunikacji, na przykład kanałami elektronicznymi (poczta internetowa, aplikacje, strona internetowa, itp.).
 • Państwa dane osobowe mogą być przez nas pozyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak strony internetowe lub rejestry, itp.
 • Państwa dane osobowe mogą wpłynąć do nas od innych podmiotów, na przykład od internetowej platformy zakupowej po dokonanym zakupie w celu nadania przesyłki.
 • Państwa dane osobowe mogą wpłynąć do nas od firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, itp. w celu odbioru przesyłki.

 

3. Cele przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych

 • Wykonanie zawartej umowy.
 • Realizacja obowiązku prawnego.
 • Cel archiwalny (dowodowy) będący realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 • Prowadzenie windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 • Ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrona naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 • Realizacja zleceń, w tym transportowych.

 

4. Zakres przetwarzanych Pani/Pana* danych osobowych uzależniony jest od celu i potrzeb i może obejmować

 • Nazwę/imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności.
 • Adres i dane kontaktowe (na przykład ulica, numer domu, kod pocztowy, adres email, numer telefonu),
 • Inne dane identyfikacyjne (NIP, REGON, numer rejestracji działalności, numer PESEL).
 • Dane bankowe (na przykład numer rachunku bankowego, nazwa banku).
 • Dane organizacyjne (na przykład stanowisko, sprawowana funkcja, przełożony).
 • Dane podstawowe z umów (na przykład data zawarcia, numer umowy, przedmiot umowy, czas trwania, wartość lub cena przedmiotu umowy, warunki realizacji usługi, cechy charakterystyczne towarów).
 • Informacje dotyczące realizowanych transportów i przesyłek.

 

5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Pana* prawo do

 • Żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych.
 • Żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych.
 • Żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych.
 • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Przenoszenia Państwa danych osobowych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6. Prawo Pani/Pana* do wniesienia sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Niemniej jednak Administratorowi przysługuje prawo do odmowy zaprzestania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli są one niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

7. Udostępnianie Pani/Pana* danych osobowych podmiotom trzecim

 • W celu prowadzenia dokumentacji udostępnianie danych osobowych następuje księgowej.
 • Udostępnianie danych osobowych następuje podmiotom uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa.

 

8. Okres przechowywania Pani/Pana* danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania, na przykład windykacji należności.

 

9. Obowiązek przekazywania Pani/Pana* danych osobowych

Państwa dane osobowe podawane są dobrowolnie. Są one jednak wymagane do zawarcia i realizacji umowy oraz prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

 

10. Kontakt do Administratora Pani/Pana* danych osobowych i skorzystanie z praw

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres: Coffee Serwis Marek Kenar, Świerzowa Polska, ul. Polna 19, 38-457 Zręcin lub na adres email kontakt@serwisekspresu.pl.

* - skreślić niepotrzebne